มีเลขาฯพระราชวัง-ผอ.ทรัพย์สินฯและองคมนตรีคนใหม่แระ..

มีเลขาฯพระราชวัง-ผอ.ทรัพย์สินฯและองคมนตรีคนใหม่แระ..

ตามข่าวเลยครับ....

โปรดเกล้าฯ ตั้ง 'พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์' เป็นเลขาฯพระราชวัง-ผอ.ทรัพย์สินฯ แทน 'จิรายุ' ที่ไปเป็นองคมนตรี

  40772660611_9a76a0b050_b.jpg]

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

12 มี.ค. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรี นั้น ทําให้ตําแหน่งเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ว่างลง จึงทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 1560 มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา ๑๕ของพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

 39878016915_ae7c3a1ddb_h.jpg]

https://prachatai.com/journal/2018/03/75851

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=9267

9 ความคิดเห็น

 
akausa

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นองคมนตรี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

 40730234392_c2f4bedd8a_h.jpg]

 
619

ไม่ได้เหนือความคาดหมายครับ

 
akausa

คุณ 619 คาดไว้ล่วงหน้าแล้วหรือ?

 
619

มองออกต่างหากนะ

 
น้อยคำปัน

identical twin กับ จุมพล มั่นหมาย โหงวเฮ้งทรงเดียวกันเลย

 
akausa

โหวงเฮ้งเดียวกัน..?

ตอนนี้ จุมพล มั่นหมายอยู่ในคุกนะ...

ตามข่าวนี้....

ศาลจำคุก จุมพล มั่นหมาย’ 6ปี สารภาพลดเหลือ 3 ถอดยศจาก พล.ต.อ.เป็นนาย

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/880615

 
น้อยคำปัน

รู้ว่าอยู่ในคุก คนใหม่หรือคนไหนๆก็จะลงเอยเหมือนจุมพล บังคับให้ทำงานรู้เห็นความลับความสกปรกหลายอย่าง ถึงเวลาก็โดนกำจัด คอยดูก็แล้วกัน

 
3 ส

นายจุมพลเลิฟเลิฟ

 
akausa

เสียดานเน๊าะที่บั้นปลายของชีวิตต้องมาเป็นแบบนี้....

เกียรติและศักดิ์ศรีหายหมด....